IT Support and IT Consultant Service

0
268
image_pdfimage_printPrint

TechSpace ให้มากกว่าการบริการแก้ไขปัญหาไอที เราคำนึงถึงความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเป็นหลักโดยทีมงานมีความชำนาญที่หลากหลายจึงแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และในแต่ละเดือนมีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไขของปัญหาไอทีให้องค์กรได้รับทราบเพื่อการพัฒนาระบบต่อไปสรุปผลการให้บริการ รวมไปถึงอัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านได้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอด

IT Outsource Services

1. บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
2. บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
3. บริการออกแบบ และ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
4. บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์และระบบ Remote
5. จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ
6. จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบปัจจุบันและข้อมูลอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
7. มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ โดยละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
8. ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา