มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเรียนฟรี…หลักสูตรดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

0
191
image_pdfimage_printPrint

ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะประชากรมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลจากครอบครัวหรือผู้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ“ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” ประจำปี 2560 จำนวน 3 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ฝึกสอนโดยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ การอบรมมีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ จำนวน 5 วัน รวม 30 ชั่วโมง ให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุในหัวข้อต่างๆ เช่น การดูแลกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุ ทั้งการแปรงฟัน เช็ดตัว อาบน้ำ สระผม และการเปลี่ยนเสื้อผ้า การวัดสัญญาณชีพ การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุขึ้นลงจากเตียง เก้าอี้ และการพยุงเดิน การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการรับประทานอาหาร การป้อนอาหารทางปาก การให้อาหารทางสายยาง การดูแลผู้สูงอายุที่มีสายสวนปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ นี้ ผู้รับการอบรมไม่เสียค่าฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรวมกว่า 200,000 บาท