รับตรง65! ม.ศรีปทุม เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนศ.ป.ตรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 64

0
401
image_pdfimage_printPrint

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎคม 2564
คณะที่เปิดรับสมัคร
-คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
-วิทยาลัยการบินและคมนาคม
-วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
-คณะศิลปศาสตร์
-คณะนิเทศศาสตร์
-คณะบริหารธุรกิจ
-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
-คณะบัญชี
-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-คณะดิจิทัลมีเดีย
-คณะนิติศาสตร์
-Sripatum International College
ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
-ทุน SPU โควตา (รับทุนสูงสุด 20,000 บาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
-ทุน SPU Portfolio 3ดี (รับทุนสูงสุด 40,000 บาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
-ทุน SPU ตัวจริง (สนับสนุนเรียนฟรี 100% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 ธันวาคม 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. / กศน.
-หรือเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัย/ทุนการศึกษาแต่ละประเภทกำหนด
ช่องทางการสมัคร
-สมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/applicationform/228
เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด)
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.spu.ac.th/apply/web-scholarship65