กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาห้องแลป รพ.สมเด็จพระยุพราช สู่มาตรฐานสากล

0
93
image_pdfimage_printPrint

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เริ่มมีบันทึกปฏิญญาความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลของเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ.2557 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยในปีต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189 : 2012 และISO 15190 : 2003 ครบทั้ง 21 แห่ง ซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเจตจำนงที่จะขับเคลื่อนนโยบายการธำรงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ครอบคลุม ทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ และได้พัฒนาเพิ่มเติมในรายการตรวจวิเคราะห์เพื่อการบริการโลหิต ซึ่งขณะนี้มีห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ได้รับการรับรองครบทุกรายการตรวจวิเคราะห์แล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทุกแห่งล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพให้ได้รับการรับรองในทุกรายการตรวจวิเคราะห์ต่อไป
“ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาและมีการธำรงรักษาระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 ครบทุกแห่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” นายแพทย์สุขุมกล่าว