RBRU : พรพรรณ – ธนวัฒน์ คว้า ดาวเดือน ‘62 มนุษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จันทบุรี

0
690
image_pdfimage_printPrint

นางสาวพรพรรณ เรืองจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเลือกเป็น ดาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายธนวัฒน์ ทองสุขุม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับคัดเลือก เป็น เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญคือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้อาจารย์ ดร.จุตินันท์ ขวัญเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สนับสนุนการประกวดดาวและเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “HUSO Freshy Boy & Girl Contest 2019”