Bradesco แถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562

0
697
image_pdfimage_printPrint

Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) เปิดเผยตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้:

1. กำไรจากการดำเนินงานตามปกติ (Recurring Net Income) ในไตรมาส 1 อยู่ที่ 6.2 พันล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 22.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 2.83 เรอัล และความสามารถในการทำกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ 20.5%

2. รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 1 อยู่ที่ 8.9 พันล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 15.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

3. รายได้สุทธิของ Bradesco Seguros ในไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.8 พันล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 16.1% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อัตราการเรียกร้องสินไหม (Claims Ratio) แตะที่ 68.5% ปรับตัวขึ้น 1.90% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และอัตราค่าใช้จ่ายรวม (Combined Ratio) แตะที่ 80.3% เพิ่มขึ้น 0.50% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

4. สินทรัพย์รวมในเดือนมีนาคม 2562 มียอดคงเหลือ 1.388 ล้านล้านเรอัล เติบโต 0.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8%

5. พอร์ตสินเชื่อขยายตัวในเดือนมีนาคม 2562 แตะที่ 5.483 แสนล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 12.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

6. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมทั้งสิ้น 1.41 หมื่นล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัว 4.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

7. ในไตรมาส 1 การผิดนัดชำระหนี้เกินกว่า 90 วัน อยู่ที่ 3.3% ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 0.20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 1.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญลงได้ 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

8. รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่านายหน้า เพิ่มขึ้น 2.4% เทียบกับปีก่อน และหดตัว 4.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

9. สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมีมูลค่ารวม 2.205 ล้านล้านเรอัล เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 8.1% เทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2561

10. ส่วนของผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.26674 แสนล้านเรอัล เติบโต 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 11.3% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561

11. อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 14.4% ในเดือนมีนาคม 2562 เพิ่มขึ้น 0.70% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สามารถรับชมการนำเสนอผลประกอบการในการประชุมทางโทรศัพท์ รายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงงบการเงินฉบับสมบูรณ์ ได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ – bradesco.com.br/ir-en

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
Investor Relations Area
โทร.: +55 (11) 2194-0922
อีเมล: investors@bradesco.com.br