3 สถาบันร่วมใจเป็นหนึ่งจัดงานรำลึกครบรอบ 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

0
390
image_pdfimage_printPrint

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และมหาวิทยาลัยสยาม จัดงาน พิธีรำลึกครบรอบ 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐาน การก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม

ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เป็นผู้บุกเบิกสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ท่านเป็นแบบอย่างของครูผู้เสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ที่ก้าวทันความเจริญก้าวหน้าของโลก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและประเทศชาติและแสดงให้เห็นถึงความมานะ ความพยายาม และความตั้งใจจริงที่จะสร้างอนาคตทางการศึกษาแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยอาศัยประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา

ท่านถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อความต้องการของสังคม โดยเล็งเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านทักษะอุตสาหกรรม จึงได้ก่อตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ให้บริการความรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม”ตามปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่จะเดินหน้าสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” และ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)” ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2516 ท่านได้ก่อตั้ง “วิทยาลัยเทคนิคสยาม” และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม” และ “มหาวิทยาลัยสยาม” ในปี พ.ศ.2529 และ ปี พ.ศ. 2532 ตามลำดับ

จากนั้นคณะผู้บริหารได้สานต่อแนวความคิดในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช โดยได้ขยายฐานการจัดการศึกษาสู่ระดับปริญญาตรีอีกหนึ่งสถาบัน โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 และเปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ด้านงานเพื่อสังคม ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์และสมาคมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนช่างกลสยามขึ้นเพื่อบริการสังคม ซึ่งท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือถึงระดับผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C) จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ

นอกจากนี้ ท่านยังได้สละเวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ เขตดุสิต และเป็นประธานฝ่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนของไลออนส์สากลภาค 310B รวมถึงการเข้าช่วยเหลือสังคมอีกหลายด้าน อาทิเช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิส่งเสริมการรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย เป็นต้น

จากภารกิจของท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ที่ได้ประกอบมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ของทางราชการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยความเจริญก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) และมหาวิทยาลัยสยาม เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาบนรากฐานที่มั่นคง อันเนื่องมาจากการเริ่มต้นและแบบอย่างที่ดีที่ท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้วางไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง

สำหรับ พิธีรำลึกครบรอบ 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 10.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ รับศีล/รับพร พร้อมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 59 รูป จากนั้นจะเป็นพิธีกล่าวสดุดีโดยผู้แทนของ 3 สถาบัน พิธีวางพวงมาลาและพวงมาลัยอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีทายาทของผู้ก่อตั้ง สภาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสายงาน และบุคลากรของ 3 สถาบัน รวมถึงองค์การนักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีในครั้งนี้ (อ่านข่าวเพิ่มเติม : http://news.siamtechno.ac.th/15-08-stc/)