แรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนวัยทำงาน

0
475
image_pdfimage_printPrint

กระทรวงแรงงาน มอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560” 299 แห่ง พร้อมมอบประกาศนียบัตรเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานในพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี และประกาศนียบัตรเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับ การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายหลัก 3 ประการ คือ สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างกลไกประชารัฐในการดำเนินการด้านความปลอดภัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” โดยมีเป้าหมายหลัก คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเป็นบุคลากรกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการในการประกอบวิชาชีพอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ และสถานประกอบกิจการเป็นสถาบันหลักที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษาในการดูแล ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้กับวัยแรงงาน โดยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาและรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิดความปลอดภัยเริ่มต้น ที่สถานศึกษา ในวันนี้ (5 ต.ค.60) กสร. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560 โดยมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ จำนวน 157 แห่ง และมอบประกาศนียบัตรเกียรติยศให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ปีที่ 2-3 ติดต่อกัน จำนวน 142 แห่ง และมีสถานประกอบกิจการร่วมรับประกาศนียบัตรเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ 271 แห่ง ระดับจังหวัด (กรุงเทพฯ) 32 แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร