แรงงานลุยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าว

0
593
image_pdfimage_printPrint

แรงงานลุยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าว
——————————————-
กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดกิจกรรม “โครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด สระแก้ว ตาก และสงขลา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างไทยและต่างด้าว หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Zone (SEZ) ระยะแรกใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก /อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว /จ.ตราด /จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้เกิดการสร้างงานกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว จึงมอบให้ กสร.จัดทำโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น การเสวนา จัดนิทรรศการ แจกแผ่นพับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้ 3 ภาษา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้างไทย ลูกจ้างต่างด้าวในสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป เป้าหมายรวม 1,500 คน โดย กสร.ดำเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด คือ จังหวัดตราดและจังหวัดสระแก้ว และจะดำเนินการในจังหวัดตากและสงขลา ในวันที่ 16 และ 22 มีนาคม 2560 ต่อไป
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อไปอีกว่า กสร.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นายจ้าง ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อไป หากพบปัญหาด้านแรงงานสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
———————————————————