เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้! เด็กวิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม @ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา

0
742
image_pdfimage_printPrint

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา, เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ

อาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพลอากาศตรีมนตรี ฑีฆะบุตร นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเปิดโลกทัศน์และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานและการบริหารจัดการ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฎิบัติงานในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ยังได้นำนักศึกษาฯเข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติงานและการบริหารจัดการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ และต่อด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรีด้วย

อาจารย์พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเปิดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาศัพท์เทคนิคการบินและการจัดกการความปลอดภัยการบินของท่าอากาศยาน ทางวิทยาลัยการบินฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกาษาขัอมูลเกี่ยวกับองค์กรประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการบิน โดยเฉพาะการจัดการความปลอดภัยการบินในกิจการบริหารท่าอากาศยานและกิจการบริการการเดินอากาศ
ซึ่งการศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น จึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสภาแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ปฎิบัติงานจริง ทางวิทยาลัยการบินฯ จังได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ด้วยการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งมีส่วนงานที่ปฎิบัติงานด้านการจัดการความปลอดภัยการบินในกิจการบริหารท่าอากาศยานและกิจการด้านการบริการการเดินอากาศอยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน
การเข้าศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยการบินภายในท่าอากาศยานมากขึ้น ทำให้นักศึกษาเห็นภาพรวมการปฎิบัติงานการจัดการความปลอภัยการบินเป็นการสร้างความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดมีใจรักในงานด้านการบิน
นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำไปสู่การเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ดีในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ พร้อมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรู้จักการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรุ้ซึ่งกันและกันด้วย อาจารย์พิสุทธิ์ กล่าว
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-Admissions #วิทยาลัยการบินและคมนาคม