สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0
104
image_pdfimage_printPrint

ครม. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ให้เป็นแผนพัฒนาด้านสื่อปลอดภัยฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ.2563 โดยกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาให้สื่อมีคุณภาพสูงภายใต้หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ประชาชนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม
และมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 มิติ คือ ขยายสื่อดี มีความเท่าทัน บูรณาการกลไก ใช้กฎหมายเป็น
ด้วยการบูรณาการ ระหว่าง 1) กระทรวงวัฒนธรรม 2) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3) หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ๑) ผู้ผลิตสื่อมีจริยธรรม เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ๒) ประชาชนรู้เท่าทัน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม ๓) กลไกบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ๔) กฎหมายทันสมัยและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพhttps://youtu.be/9D8KxSyqc4A