สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ ฉบับพิมพ์ที่ 22 ปรับปรุงใหม่ 2560

0
111
image_pdfimage_printPrint

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ภาษีอากรธุรกิจ เขียนโดย รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ครบถ้วน ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการรับมรดก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร มีเนื้อหาที่ทันสมัย อาทิ การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราภาษีใหม่ที่เริ่มใช้ในปีภาษี 2560 พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี การหักค่าลดหย่อน การหักค่าใช้จ่าย สรุปสาระสำคัญเรื่องกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต ที่มีการปรับปรุงใหม่ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ซึ่งจะนำมาบังคับใช้ต่อไป และตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ในภาคผนวกยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่ใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ตำราเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการหาความรู้ด้านภาษีอากรเพื่อการประกอบธุรกิจ
หนังสือเล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ร้านหนังสือ SE-ED B2S นายอินทร์ ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม ได้ที่บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด โทรศัพท์ 02-374-9915 หรือสามารถเข้าดูตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่มได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ www.wphat.com