สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งเป้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

0
498
image_pdfimage_printPrint

สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้าง Brand ให้กับกลุ่ม/ผู้ประกอบการผ้าทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม “E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming” ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศภายในประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโดยการสร้างแบรนด์และยังเป็นการสร้างภาพลักษ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาได้จัดโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแรก มีทางนายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาอบรมกว่า 150 คน ภายในงานอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ดัง สร้างกลยุทธ์ให้โดน Brand Building” “ออกแบบอย่างไร ให้โดนใจตลาด Product Development” “สร้างแบรนด์ ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design” รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ Success Case Study กิจกรรม Workshop พร้อมการให้คำปรึกษาในเชิงลึกจากวิทยากรมากประสบการณ์และผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำ
นายพิทักษ์ อุดมชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงการจัดโครงการยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming” ในครั้งนี้ว่า “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามาถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ การสร้างโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดในอนาคตด้วย พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการในต่างภูมิภาค เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยพัฒนาและส่งเสริมการค้า การบริการไปสู่การยกระดับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้”
ทั้งนี้สำหรับ โครงการยกระดับผ้าทออีสาน “E-SAN Fabrics: Brand Building….Brand Blooming” ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ
1.การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Brand Building และ Product Design วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ,วันที่ 8-10 ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์
2.การจัดกิจกรรมทดลองตลาด Show Case วันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าบางนา กรุงเทพมหานคร (มาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการจากการอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 40 ราย)