สำนักการแพทย์ จัดอบรม บปส. รุ่น 1 สร้างผู้บริหารคุณภาพยุค 4.0

0
350
image_pdfimage_printPrint

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 (บปส. 1) เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขก้าวสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ยุค 4.0 ที่ผ่านมา (วันที่ 5 เมษายน 2561) ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

โดยมี นายมนัสกวิญชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารฯ เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 มีการฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารจากโรงพยาบาล 7 แห่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโรอุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมทั้งคณะแพทย์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพและมีบุคลิกภาพพร้อมทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

รายงาน : Powerful Creation