สปข. 5 จัดเสวนา “วิถีประชาธิปไตย ไทยนิยม” เร่งสร้างความเข้าใจสิทธิหน้าที่แก่สื่อฯ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

0
383
image_pdfimage_printPrint

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา “วิถีประชาธิปไตย ไทยนิยม” จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี (สปข. 5) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา มีเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเยาวชน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม จำนวน 100 คน เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิต ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน นายพลัฎฐ์ นิลเนาวรัตน์ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล นายกสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงาอันดามัน(ตัวแทนภาคประชาชน) และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวปถมาภร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 การเสวนาครั้งนี้เปิดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยไทยนิยม โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจถูกต้องแก่ประชาชน ซึ่งการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปสู่ประชาชน

ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางมาพบสื่อมวลชน พร้อมกล่าวทักทาย เสนอแนะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สื่อมวลชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมฝากประเทศไทยไว้กับทุกท่านด้วย”