“สถาบันฯนานาชาติ จับมือไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น พีทีจี มรภ.กาญจนบุรี ลงนามร่วมมือและสัมมนาคนโลจิสติกส์ ตอบโจทย์ความต้องการแรงงาน”

0
1105
image_pdfimage_printPrint

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Logistics & Labour Transformation เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีมาตรฐานสากล ตรงกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ โดยเริ่มพัฒนากำลังแรงงานตั้งแต่ระดับการศึกษาจนถึงระดับการทำงาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตัวแทนจาก 4 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด นางสาวกมลชนก ไมยรัตน์ ผจก.ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.กาญจนบุรี และนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โดยจะร่วมกันบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันฯนานาชาติ กล่าวให้ข้อมูลว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อยอดมาจาก การที่สถาบันฯนานาชาติ และ มรภ.กาญจนบุรี ได้เข้าพบผู้บริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด และผู้บริหารของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกันหารือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และการฝึกสหกิจของ น.ศ.ชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่การทำงาน และหลังจากนั้นได้มีการติดต่อประสานงานกันเรื่อยมา จึงเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เป็นเครือข่าย 3 ส.(สถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานาชาติ และ สถานประกอบกิจการ) โดยทุกฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันแล้ว และตัดสินใจที่จะร่วมมือกันพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานฝีมือสูง และตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ จึงได้กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น และได้เชิญเครือข่ายภาคการศึกษาจากทั่วประเทศที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต(TLAPS) และบริษัท สยาม แอดวานซ์ เทค จำกัด(SAT) ผู้สนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ และได้นำชุดฝึกทดลองออโตเมติกสำหรับยานยนต์และการขนส่งมาจัดบูธแสดงภายในงานด้วย รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Logistics & Labour Transformation ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อรับทราบแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ และร่วมกันคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของทั้ง 2 บริษัท ที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
ด้านนายพีระ อุดมกิจสกุล CEO บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด(THPD) หนึ่งในผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของ THPD กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน จึงมีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพสูง เก่งทั้งด้านการทำงาน ทัศนคติที่ดี และภาษา เพื่อรองรับธุรกิจของ THPD ในอนาคต เช่นเดียวกับ น.ส.กมลชนก ไมยรัตน์ ผจก.ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ จากบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน) หรือ PT ผู้ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งและบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ออกมากล่าวให้ข้อมูลว่า PT ยังคงมีความต้องการแรงงานนักขับรถขนส่งน้ำมันในแต่ละภาคของประเทศไทยจำนวนมาก และนอกจากนี้ PT ยังมีธุรกิจด้านการบริการอื่นๆอีก อาทิ สถานีบริการน้ำมัน PT ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านสะดวกซื้อ Max Mart เป็นต้น ซึ่งยังมีความต้องการแรงงานภาคบริการที่มีศักยภาพสูงจำนวนมาก และสุดท้ายได้ฝากถึงสถาบันฯนานาชาติ มรภ.กาญจนบุรี และสถาบันการศึกษาอื่นๆที่มาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ขอให้ผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะทำงาน โดยทางสถานประกอบกิจการจะทำหน้าที่รับช่วงต่อในการส่งเสริมสนับสนุน รับฝึกโครงการสหกิจ และพิจารณารับเข้าทำงานต่อไป
ด้าน น.ส.ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ รองคณบดี มรภ.กาญจนบุรี ตัวแทนภาคการศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.กาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันฯนานาชาติหลายด้านมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา อาทิ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้กับ น.ศ.ชั้นปีสุดท้ายก่อนออกฝึกสหกิจ การรับฝึกงาน น.ศ.สาขาโลจิติกส์ และการให้ความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมา นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านการฝึกงานด้านโลจิสติกส์ ณ สถาบันฯนานาชาติแห่งนี้ นายจ้างที่รับ น.ศ.เข้าทำงาน ให้การชื่นชมและพอใจเป็นอย่างมาก สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณ สถาบันฯนานาชาติ ที่เล็งเห็นความสำคัญการมีงานทำของ น.ศ.ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งจะเป็นแรงงานใหม่ของประเทศในอนาคต โดยการนำสถานประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญ่ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ THPD และ PT มาร่วมสนับสนุนการฝึกสหกิจ และร่วมแนะนำให้ความรู้ ความต้องการแรงงาน ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการ ในเวทีการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งภาคการศึกษาจะนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้เสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อขอปรับปรุงหลักสูตรและผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการสถานประกอบกิจการต่อไป