“สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เดินหน้าโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมเครือข่าย ร่วมพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมด้านศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะแรงงานนานาชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

0
946
image_pdfimage_printPrint

“สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เดินหน้าโครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมเครือข่าย ร่วมพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมด้านศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะแรงงานนานาชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 โดยร่วมกันพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นหลักสูตรกลางในการฝึกอบรมให้กับหัวหน้างาน ครูและอาจารย์จากกลุ่มประเทศ GMS ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีนและไทย รวมทั้งสิ้น 450 คน ให้เป็น“ครูต้นแบบ”สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ต่อยอด อย่างถูกต้องตามหลักของศาสตร์พระราชา และใช้เป็นแนวทางสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผอ.สถาบันฯนานาชาติ กล่าวให้ข้อมูลว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งอยู่ในกิจกรรมที่ 2 จากทั้งหมด 5 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1.จัดงานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 2.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 3.จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 4.สร้างศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ5.ติดตามและขยายผลในกลุ่มประเทศ GMS โดยได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายและบุคลากรสถาบันฯนานาชาติเข้าร่วมการประชุม ผลจากการประชุมครั้งนี้ สถาบันฯนานาชาติจะได้นำหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณา นำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม และจะได้เชิญผู้แทนของแต่ละประเทศในกลุ่ม GMS มาร่วมประชุม ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันฯนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงแรงงานต่อไป