สถาบันการสร้างชาติ เปิดหลักสูตร “สร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ”

0
141
image_pdfimage_printPrint

สถาบันการสร้างชาติ เปิดหลักสูตรใหม่ สร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ หรือ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer Programme (NBI YES) เพื่อการพัฒนาผู้นำระดับเยาวชน กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกมหาวิทยาลัยในไทยและทั่วโลก

โดยภายใต้หลักสูตร NBI YES มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ พัฒนา และเพิ่มศักยภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลากหลายมิติ เช่น ทักษะการทำงานแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนการสอน ภาวะผู้นำ teamwork บริหารตน บริหารคน บริหารงาน บริหารเงิน คุณธรรม การเห็นแก่ส่วนรวม ทิศทางประเทศและโลก ทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคม สร้างเครือข่ายไทยและต่างประเทศ และจะได้รับการโค้ชจากนักธุรกิจตัวจริง รวมถึงดูงานหน่วยงานดังในประเทศอีกด้วย

หลักสูตร NBI YES มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกชั้นเรียน เพื่อเป็นการเสริมความพร้อมในการเตรียมชีวิตสู่วัยทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และต่อยอดความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงขยายผลไปสู่ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

หลักสูตร NBI YES เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค.62 และมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 10 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62 เวลา 08.30 – 17.30 น. โดยใช้เวลา 13 วันในชั้นเรียน ศึกษาดูงาน 2 วัน และลงพื้นที่ปฏิบัติการเป็นเวลา 5 วัน ผู้สำเร็จหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันสร้างชาติ (NBI) และ SCM-ITC ตัวแทนของ International Trade Centre ที่เป็นหน่วยงานร่วมของ องค์การการค้าโลก (WTO) และ สหประชาชาติ (UNCTAD).

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมหลักสูตรได้ที่ http://nbi.in.th/about/nbi-yes/ โทร. 027117474 หรือ 0917422095