สกู้ปข่าวสั้น-งานวิจัยบ้านสมเด็จยกระดับอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนสุพรรณบุรีสู่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

0
968
image_pdfimage_printPrint

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559 – 2562 โดยมีพันธกิจหลักในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น คือ พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
รวมถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล ล่าสุด คณาจารย์ในสังกัดได้สร้างสรรค์ 4 ผลงานวิจัยร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำผลการวิจัยนี้ เผยแพร่ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ด้วย

โครงการวิจัย 4 หัวข้อที่คณาจารย์ของ มบส. วิจัยและพัฒนาขึ้นมาให้กับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
1. การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง โดย อ.อารียา จุ้ยจำลอง และคณะ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง โดย ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ และคณะ
3. การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ และคณะ
4. แอพพลิเคชันบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย อ.สรสินธุ์ ฉายสินสอน

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยทั้ง 4 โครงการนี้ ชุมชนในสุพรรณบุรีได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดการใช้งานเพื่อสร้างอาชีพ รายได้และยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้อย่างมีคุณภาพต่อไป เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของประเทศที่ต้องการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม