วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับ น.ศ.ใหม่ ปี 59

0
282
image_pdfimage_printPrint

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่มีคุณภาพจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายสาขาวิชา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1.คณะเทคโนโลยี มี 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
2.คณะบริหารธุรกิจ มี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.คณะศิลปศาสตร์ มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ และมี 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาสื่อดิจิทัล กลุ่มวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกลุ่มวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์
4.คณะบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
5.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7.วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ระดับปริญญาโท
1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร กลุ่มวิชาการตลาดและธุรกิจเครือข่าย
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0 2878 5000-3, 0 2878 5006 โทรสาร 0 2878 5012 www.siamtechu.net รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559