ร่วมยินดี! 9 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 3 ครั้งที่ 2

0
640
image_pdfimage_printPrint

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 9 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 2 ระดับที่2 ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,ผศ.ปิยะ ไล้หลีกพาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ คณะบริหารธุรกิจ ,อาจารย์ธนภรณ์ กริยาผล วิทยาลัยนานาชาติ ,อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ,อาจารย์จิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ ,ว่าที่ร้อยตรีสุเมท สุวรรณเนตร คณะนิเทศศาสตร์ ,อาจารย์กิติพงษ์ จีนะวงค์ คณะนิเทศศาสตร์ และต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 2 ระดับที่1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี อีกหนึ่งความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย