ม.ศรีปทุม มอบดุษฎีบัณฑิตฯ แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

0
649
image_pdfimage_printPrint

เมื่อ(27 เม.ย.) สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ประเภททั่วไป แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

คำประกาศเกียรติคุณ
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กำเนิดที่จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นโยบายสาธารณะและการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จอย่างสูง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิผล
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นผู้มีผลงานโดดเด่น โดยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารธนาคารออมสินโลก ซึ่งมีธนาคารออมสินและสถาบันการเงินตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นสมาชิกรวม 110 สถาบันจาก 80 ประเทศ เป็นต้น
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารงานตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการบริหารแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการผสมผสานการให้บริการทางการเงินตลอดจนบริการอื่นๆ เป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติประวัติ อาทิ “รางวัลนักการธนาคารแห่งปี 2559 และ ปี 2560” ของนิตยสารดอกเบี้ย “รางวัลนักการเงินแห่งปี 2559” ของวารสารการเงินธนาคาร “รางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2559 และ ปี 2560” บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้องค์กรได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปี 2557 ธนาคารออมสินได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภท “รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและมีการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และได้อันดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 42 แห่งที่เข้าร่วมประเมิน “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ” (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในปี 2558 ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่น่าเชื่อถือที่สุด Thailand’s Most Admired Brand 2015 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้แก่แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในกลุ่มธนาคารรัฐในปี 2015 โดยได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จากผลการวิจัย Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy ในปี 2559 รางวัล “ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2559” (Best Retail Bank of The Year 2016) โดย วารสารการเงินการธนาคาร
ด้วยประจักษ์ในผลงานอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการเงินและการธนาคารระดับโลก อันถือเป็นศาสตร์สูงสุดของการพัฒนาระบบการเงินและการธนาคาร กอปรกับการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมการเงินและการธนาคารไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง ก่อประโยชน์มหาศาลในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ประเภททั่วไป แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
#ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง