มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ติด 1 ใน 5 อันดับแรก สถาบันการศึกษา ที่ผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วย

0
383
image_pdfimage_printPrint

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ติด 1 ใน 5 อันดับ ของสถาบันการศึกษาที่ที่ผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559) พบว่า จากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 3,792 คน สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาสอบเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ได้มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 170 คน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 135 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เท่ากัน 130 คน ตามลำดับ

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ย้ำเดินหน้าตามกลยุทธ์ในการพัฒนาบัณฑิต 4 ด้าน ได้แก่ ครูวิทย์ สุขภาพ ดนตรี อุตสาหกรรมบริการ ในสาขาที่ขาดแคลน และมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทำกิจกรรมเด่น หรือผู้ที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ให้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด ในส่วนระดับจังหวัดหรือท้องถิ่น จะพิจารณารับเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและสนใจประกอบวิชาชีพครูในอนาคต ได้รับโอกาสในการศึกษาและเติบโตในวิชาชีพครูมีคุณภาพ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th