พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

0
1234
image_pdfimage_printPrint

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 เป็นปีที่ 18 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิต ในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านคือ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 14 คน ระดับบัณฑิต 1,084 คน รวมทั้งสิ้น 1,098 คน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ โลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม