พัฒนาฝีมือแรงงานและราชมงคลเมืองช้าง ผนึกกำลังร่วมพัฒนาทักษะแรงงานสร้างความเข้มแข็งสู่ท้องถิ่น

0
398
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สนพ.สร.)ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอาทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายอดิเทพ กมลเวชช์) ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน

ได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือกันในการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนาทักษะฝีมือแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมกันพัฒนาแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้มีความแข้มแข็ง มีงานทำ สร้างอาชีพและมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้