นายกฯ เปิดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ย้ำ ให้ช่วยกันปฏิรูปประเทศมุ่งสู่ 4.0 ต้านค้ามนุษย์ พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

0
519
image_pdfimage_printPrint

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นายกฯ เน้นย้ำให้ร่วมกันขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อต้านค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมปาฐกถาพิเศษ โดยได้ฝากถึงนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการให้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยต้องคำนึงถึง 1.0 2.0 3.0 ซึ่งการพัฒนาสู่ 4.0 ไม่ใช่พัฒนาเฉพาะเทคโนโลยี ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และให้ประกอบกิจการโดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกำลังคนของประเทศให้เป็น “Productive Manpower” จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีหลักประกันที่ดี ได้ทำงานที่มีคุณค่า ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพการจ้างงาน ที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความมั่นคง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด รวม 3 รางวัล นอกจากนี้ มีการมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวม 618 แห่ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวด 2,183 แห่ง ถือเป็นก้าวหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ได้แก่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกลางมีลูกจ้าง 300-999 คน ได้แก่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัดราชบุรี และขนาดเล็กมีลูกจ้าง 1-299 คน ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กิจการโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก 2 จังหวัดตราด รวมถึงการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานดีเด่นระดับประเทศในแต่ละด้าน แบ่งเป็น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 312 แห่ง ด้านมาตรฐานแรงงานไทย 38 แห่ง และ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 268 แห่ง และการมอบรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ระดับประเทศ 5 แห่ง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทำงาน 16 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสถานประกอบกิจการ