จิตอาสา! ม.ศรีปทุมร่วม ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

0
358
image_pdfimage_printPrint

น้องๆนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมพลังจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ในพื้นที่บ้านก้างปลา บ้านศาลาน้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกับ ทหารบกและพี่น้องประชาชน จิตอาสาปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 300 คน กล้าไม้ 2,000 ต้น อาทิเช่น ต้นยางนา พะยูง สัก และประดู่ ในกิจกรรม ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ โดยมี พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการปลูกป่าฯ

นอกจากนั้น ยังมีพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา ร.ร.อนุบาลด่านซ้าย และ ร.ร.บ้านด่านซ้าย พร้อมเดินทางไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ถือเป็นการรวมพลังกันของชาวอำเภอด่านซ้ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างให้พื้นที่อำเภอด่านซ้ายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และมุ่งหวังที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถต่อยอดกิจกรรมฯ นี้ต่อไปยังเพื่อน พี่น้อง และบุคคลที่ใกล้ชิด ให้ได้รับทราบกิจกรรมที่กองทัพบกได้จัดทำขึ้น รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เพื่อประเทศชาติต่อไป ซึ่งโครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา