จังหวัดขอนแก่นยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ

0
169
image_pdfimage_printPrint

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP”
โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัด
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ลายผ้า“ลายแคนแก่นคูน”อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดขอนแก่น
ให้แพร่หลาย รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมและOTOP ให้มากยิ่งขึ้น
ดร. เรืองลดา ปุณยลิขิต ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการออกแบบและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากรและที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP” โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานประชาสัมพันธ์ลายผ้า “ลายแคนแก่นคูน”อัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครและเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมและOTOP ให้มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้
ยังเป็นการติดอาวุธทางความคิดให้แก่ผู้ประกอบการ ได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและ
นำไปปรับใช้ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความน่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อีกด้วย
นอกจากนี้ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาเชิงลึกมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ Designer of the Year 2019 สาขา Textile and Fabric Design ได้ร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้ประกอบการ
ถึงรายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปและต่อยอดจนนำไปสู่การปรับใช้ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้ส่งทีมนักออกแบบมืออาชีพทำการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวในลักษณะ 1:1 ซึ่งดีไซน์เนอร์ได้ให้คำแนะนำรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ โดยร่างตัวอย่างในกระดาษเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น
จากนั้นได้ร่วมสรุปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบจริง ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้ประกอบการให้ความสนใจและให้การตอบเป็นอย่างดี”
อย่างไรก็ตามโครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะผลักดันและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป