คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ครองเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทย ประจำปี 2562 4 ปีซ้อน

0
293
image_pdfimage_printPrint

3 กันยายน 2562 – กรุงเทพ จิตติมา คนตรง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆกว่า 190 สถานประกอบการ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นไทยมาเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการนั้นจัดทำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบในการประเมิน 3 ด้านดังนี้ การดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว การรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ
โดยการได้รับการรับรองเครื่องหมายนี้ของคิดส์ซาเนียเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ คิดส์ซาเนียเป็นเมืองจำลองย่อส่วนที่ได้รับการสรรค์สร้างขึ้นให้มีขนาดและรูปแบบเหมาะสำหรับเด็กวัย 4-14 ปี ทางคิดส์ซาเนียมีการดำเนินการเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน ครอบคลุมถึงองค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้านตามข้อกำหนด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากคิดส์ซาเนียเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก การให้บริการกับเด็กๆ นั้นความสะอาดและความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลัก คิดส์ซาเนียมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมแล้วยังมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ให้มั่นใจพร้อมใช้งาน รวมถึงมีการจัดการตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยต่างๆอย่างครบถ้วน
ในด้านกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของคิดส์ซาเนียได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านพฤติกรรมและพัฒนาทักษะทางร่างกายของเด็ก ซึ่งการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์ ความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการดูแลความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม นอกจากนี้ทางคิดส์ซาเนียยังปลูกฝังอุปนิสัยให้เด็กๆรู้จักรักษาความสะอาด โดยทุกครั้งก่อนการเริ่มกิจกรรมเด็กๆจะต้องล้างมือให้สะอาด สุดท้ายในเรื่องของความสะดวก คิดส์ซาเนียโดดเด่นทั้งในด้านความสะดวกในการเข้าถึง เพราะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และภายในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย เช่น ระบบ WiFi ลิฟท์สำหรับผู้พิการ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารได้ขั้นต่ำ

2 ภาษาก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและยังมีการจัดทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจของกลุ่มครอบครัวที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อวัดผลการบริการในทุกๆไตรมาส
สุดท้ายนี้คิดส์ซาเนียยังคงตั้งมั่นในการรักษามาตรฐานในการให้บริการ ใส่ใจและพัฒนาการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะสำหรับเด็กๆ รักษาคุณค่าในแง่ของการศึกษา และสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อให้เด็กๆและครอบครัวมีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้มาคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ