คณะพยาบาศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

0
514
image_pdfimage_printPrint

คณะพยาบาศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 215 คน ณ ห้องประชุมอบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา โดยมี นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้

ผศ.ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาตนเองในการเข้าสู่วิชาชีพให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และบทบาทของวิชาชีพพยาบาลต่อไป