ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ ได้รางวัลตำราดี คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.เกษตร

0
1299
image_pdfimage_printPrint

เมื่อเดือน ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ‘รางวัลตำราดี’ ให้กับ รศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ จากการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากผลงานเรื่อง ‘วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า’ (Electrical Engineering Mathematics)

รศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก The Pennsylvania State University นอกจากนี้ รศ.ดร.วรฐ ยังได้รับรางวัล Innovator Incentive Award จาก The Pennsylvania State University ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาจากการจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา (US Patent) และสิทธิบัตรนานาชาติ (International Patent) นอกจากการศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว รศ.ดร.วรฐ ยังสำเร็จการศึกษาด้านการจัดการจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรฐ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 21 (ปปร.21) ของสถาบันพระปกเกล้า อีกด้วย

ปัจจุบัน รศ.ดร.วรฐ คูหิรัญ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีผลงานร่วมกับนิสิตปริญญาเอกที่ได้รับการยื่นขอจดสิทธิบัตรไทย และได้รับเชิญให้เขียน Book Chapter เรื่อง “Particle Swarm Optimisation for Antenna Element Design” ในหนังสือ เรื่อง “Swarm Intelligence: from Concepts to Applications” ซึ่งจะตีพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ของ Institute of Engineering and Technology (IET) ประเทศอังกฤษ