ก.แรงงาน แนะนายจ้างใช้ Safety Talk ลดอันตรายจากการทำงาน

0
556
image_pdfimage_printPrint

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ชี้แจงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและมาตรการป้องกัน หรือ Safety Talk ให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปแรงงาน Safety Thailand ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้รับเหมางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำงาน ฯลฯ มาตรการสำคัญประการหนึ่งที่สามารถช่วยลดการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นได้ก็คือ การพูดคุย ชี้แจงให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและการป้องกัน หรือที่เรียกว่า Safety Talk โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจการก่อสร้าง การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินการเรื่อง Safety Talk ได้เป็นประจำสม่ำเสมอก่อนเริ่มการทำงานทุกวัน นอกจากจะสามารถป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯให้เกิดขึ้น
ด้วย
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ สอบถามได้ที่
กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546