ก.แรงงานจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management ExcellenceAward 2019

0
1027
image_pdfimage_printPrint

           กระทรวงแรงงาน ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จัดพิธีมอบรางวัลThailand LabourManagement Excellence Award 2019ณ อิมแพค เมืองทองธานี ส่งเสริมความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างสร้างแรงงานที่มีศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี
           หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบรางวัลThailand Labour Management Excellence Award 2019 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จำเป็นต้องพัฒนาภาคการผลิตในทุกสาขาให้ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิด Workforce Transformation เพื่อให้กำลังแรงงานของประเทศมีศักยภาพสูง ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่จะก้าวไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการให้แรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่ใช้กลไกทวิภาคีคือการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างในการยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยกระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) รวมทั้งสามารถธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด รวม 3 รางวัลตามขนาดของสถานประกอบกิจการ
          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3,140 แห่ง ซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือกมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 จำนวน 3 แห่ง และเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานในงานวันนี้ ได้แก่ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการขนาดกลาง บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด จังหวัดชลบุรี และขนาดเล็กได้แก่ บริษัท นิวลี่ เว๊ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากกระทรวงแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑-๒๕๕๓) รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลหน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นอีก 467 รางวัล ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป