กสร.สร้างวินัยการเงินในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

0
166
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม สร้างองค์ความรู้ในการใช้จ่ายและการออมให้ผู้ใช้แรงงานสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงิน และสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยได้กล่าวว่า จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และสัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นซึ่งทำให้ครัวเรือนมีภาระผ่อนต่อเดือนสูง ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทั้งประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้แรงงานจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนก่อนจะลุกลามเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง กสร. ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงานผ่านการวินัยด้านการเงินและการออม จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานขึ้น
อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า การจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน รวม 40 คน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปัญหาหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกจ้าง และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินและการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้และถ่ายทอดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีคุณภาพ สามารถป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป