กสร.ร่วมมือกรมโรงงาน ยกระดับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

0
480
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการความร่วมมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดชุดเฉพาะกิจลุยตรวจโรงงานอุตสาหกรรมชำแหละสัตว์ปีก ยกระดับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการตรวจสอบกำกับดูแลยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม กากอุตสาหกรรม และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 กันยายน 2560 ว่า ความร่วมมือระหว่างกสร.กับ กรอ. ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงานโดยมีหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาคีประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย เป็นหน่วยงานในการบูรณาการความร่วมมือ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในภาคีหลักที่ร่วมดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา สำหรับความร่วมมือในการตรวจสถานประกอบกิจการเริ่มดำเนินการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มียอดการส่งสินค้าออกสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยของคนทำงาน คุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนยกระดับโรงงานหรือสถานประกอบกิจการชำแหละสัตว์ปีกให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน อย่างเป็นรูปธรรม
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างมาตรการเชิงป้องกันและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระหว่างกสร.และกรอ. ร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป