กสร. จัดเวทีระดมความคิดเห็นค้นหาปัจจัยความสำเร็จ มุ่งพัฒนาการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

0
362
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานทั้ง 5 คณะ ร่วมวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนฯ พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และทักษะในการบริหาร เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เป็นทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีกจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนฯ 2. คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนฯ 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 4. คณะอนุกรรมการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ และสุดท้าย คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกู้กองทุนฯ โดยมีภารกิจในการให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มให้บริการเงินกู้ในปีงบประมาณ 2540 มาถึงปัจจุบันสามารถสร้างประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินแก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกว่า 250,000 คน หรืออาจกล่าวได้ว่า “กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน” เป็นสวัสดิการภาครัฐรูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งหวังจะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการสามารถปลดเปลื้องหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กลไกที่ขับเคลื่อนให้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมถึงคณะอนุกรรมการทุกคณะถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน กรมจึงได้จัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน มาพัฒนาองค์ความรู้เดิม และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ พร้อมทั้งเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และทักษะในการบริหารผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเสวนา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ อันจะนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไป