กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

0
305
image_pdfimage_printPrint

กลุ่มทรู รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตอกย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และยั่งยืน

คณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการและเลขานุการโครงการ และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งสะท้อนจุดยืนขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยรวม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยจะมีผลครอบคลุม 3 ปี ภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติรับรอง

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม และต้องสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมพนักงานในองค์กรทุกคน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง