“กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” ผู้นำโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยในจังหวัดกระบี่

0
406
image_pdfimage_printPrint

IMG_32782

เรามักจะได้ยิน และคุ้นเคยกับโรงเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยของจังหวัดกระบี่อย่าง “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” มานาน

“กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” ก่อตั้งโดยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ 12 ปี ผ.อ.สมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง ผู้คร่ำหวอดและเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาระดับประเทศ 1 ใน 16 ผู้บริหารต้นแบบระดับประเทศ ที่มีรางวัลการันตีทั้งในและต่างประเทศมากมาย อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตร English Program ของโรงเรียนอนุบาลกระบี่

ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้แก่เด็กไทย เพื่อสามารถทัดเทียมนานาประเทศผ.อ.สมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง จึงจัดตั้ง “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” โดยให้บุตรสาวซึ่งจบปริญญาโทถึง 2 ใบจากยุโรปนำทีมสร้างบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และจิตใจความเป็นครูซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร

“กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program โดยยึดการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกัน ปราศจากเด็กหลังห้องที่จะถูกละเลยจากครูผู้สอน ด้วยความคิดที่ว่า “เด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง”

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือ
1) ระดับเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมาธิ กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ คำศัพท์ที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทัศนคติเชิงบวก เพื่อรากฐานที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเรียน 50% กับคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และ 50 % คุณครูไทย
2) ระดับอนุบาล 1-3 ถือเป็นก้าวย่างที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ในอีกขั้น จึงมีการเรียนการสอนถึง 70% โดยคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และ 30% คุณครูไทยในประสบการณ์วิชาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสของจริง

ซึ่งในแต่ละห้องการเรียนรู้มีครูเป็นผู้ดูแลห้องละ 2 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 15 คน โรงเรียนเน้นจัดบรรยากาศห้องเรียนเสมือนบ้าน มีความอบอุ่น ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนให้มีความใกล้ชิด โดยสอนทั้งชีวิตและวิชาความสัมพันธ์ของบ้าน (ผู้ปกครอง) และโรงเรียนมีการจัดทำสื่อและตำราเรียนเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการทำงานและจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีกุมารแพทย์ที่คอยดูแลด้านพัฒนาการ และสุขอนามัยของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองสามารถออนไลน์ดูบุตรหลานของตนเองทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อีกด้วย เพื่อความเข้าใจและการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา วิจัย ประมวล และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีและมีความสุข เป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่ สร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ครูและผู้ปกครองในการวางแผนพัฒนาการศึกษาและด้านอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับบุคคล คณะบุคคล สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม การสังคมสงเคราะห์ และสันติภาพ

และนี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวกระบี่ “กระบี่ เนอสเซอรี่ ไบลิงกัว” โรงเรียนแห่งความรู้ที่มีปณิธานมุ่งหวังการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ มากกว่าการหากำไร