1

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming
เริ่มอบรมวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์
อบรมแบบ Public ราคา 17,000 บาท/ท่าน
อบรมแบบ Private ราคา 18,000 บาท

————————————

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g และ 12c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
2.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
3.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
4.ในการอบรม มี File E Book แจกให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
5.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g และ 12c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
2.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
3.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
4.ในการอบรม มี File E Book แจกให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
5.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
http://www.thailandtrainingcenter.net

#Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unix #Backup #Recovery #PL #SQL #RMAN
#Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #Oracle11g #RAC #Dataguard
#Oracle12c #KnowOracle #Administration #Administrator #อบรมออราเคิล #อบรมสัมมนา #ตารางอบรม2562 #ตารางอบรม2019