1

สารพัดช่างธนบุรีจัดพิธีบูชาพระวิษณุกรรม ไหว้ครูและเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น

วันนี้ (14 ถุนายน 2561) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้จัดให้มีพิธีไหว้พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมี ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการสารพัดช่างธนบุรี เป็นประธานในพิธีการกราบสักการะพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยและไหว้พระภูมิเจ้าที่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในวันเดียวกันนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู และบูชาประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์แล้ว ยังมีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและมอบเกียรติบัตรแด่ศิษย์ดีเด่นที่นำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ส่วนร่วม สังคมและประเทศชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดยมีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลเกียรติคุณด้านสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศอันดีแก่สังคมและประเทศชาติ
นายมนัสกวิญชางประยูร (ศิษย์เก่าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์)
รางวัลเกียรติคุณด้านสร้างคุณประโยชน์เพื่อสถานศึกษาและสังคม
นายยงยุทธ คงมหาพฤกษ์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาถ่ายภาพ)
รางวัลเกียรติคุณด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ
นายสันติภาพ คทวณิชกุล (ศิษย์เก่าแผนกวิชาดนตรี)
รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ
นางนิตยา กฤทศิลป์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาสิงประดิษฐ์จากผ้า)
นางสาวทิศารัศมิ์ อิทธิสิทธินันท์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาอาหาร-ขนม)
นายบุญสม ปลูกเนียน (ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น)
นายเอนก เอี่ยมกำแพง (ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างเครื่องยนต์) และ
นางเพชรรัตน์ จันทร์เรือง (ศิษย์เก่าแผนกวิชาสมุนไพร)

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นสถานศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ ภายใต้สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดหลักสูตรเพื่อช่วยให้คนมีอาชีพ พัฒนาผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ให้ได้นำวิชาความรู้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชน สังคม และ สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ซึ่งเปิดหลักสูตร ดังนี้
– ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น
– ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
– ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาหัตถกรรม
สาขาวิชาถ่ายภาพและวีดีทัศน์
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาพยากรณ์
– ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
– ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
159 ถนน เชียงใหม่ แขวง คลองสาน เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 02 437 5371
เว๊บไซต์ http://www.tpc.ac.th/

รายงาน : Powerful TV
ภาพ : พิทักษ์ ยิ่งเจริญ