1

กสร.เผยสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ปี 62 ไม่รุนแรง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยสถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ปี 2562 ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงานลดลง ขณะที่การปิดงาน/หยุดงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่รุนแรงอย่างที่กังวล สั่งการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์ พร้อมเร่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคี เพื่อป้องกันปัญหาในปีหน้า
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าในทุกปีนายจ้าง ลูกจ้างจะมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 446 แห่ง ข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 69 แห่ง ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีข้อเรียกร้อง จำนวน 471 แห่ง ข้อพิพาทแรงงาน จำนวน 82 แห่ง ทั้งนี้ เมื่อคิดอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานต่อข้อเรียกร้องของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 15.47 พบว่ามีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.41 แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันเองในระบบทวิภาคีได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่นายจ้างปิดงาน จำนวน 3 แห่ง และมีทั้งนายจ้างปิดงานและลูกจ้างนัดหยุดงาน จำนวน 2 แห่ง ในขณะที่ปี 2561 มีเพียงนายจ้างปิดงาน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สาเหตุเนื่องจากสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถจัดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินตามข้อเสนอของลูกจ้างได้ ในขณะที่ลูกจ้างมีความต้องการสิทธิประโยชน์มากกว่าหรือต้องไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีพ จึงทำให้การเจรจาตกลงกันได้ยากขึ้น แต่ก็สามารถยุติได้โดยไม่ยืดเยื้อรุนแรงแต่อย่างใด
นายอภิญญา กล่าวต่อว่า ในปี 2563 มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การแข่งขันทางการค้า ค่าเงินบาทที่แข็งค่า และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้สถานประกอบกิจการต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างการจ้างงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลูกจ้าง ทั้งนี้ กสร. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมเชิงรุกให้นายจ้าง ลูกจ้าง ใช้ระบบทวิภาคีในการสื่อสารทำความเข้าใจ พูดคุย ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความสงบสุขด้านแรงงาน และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป