1

‘DPU SHARE’ แบ่งทุกข์ ปันสุขให้ชุมชน ต้านวิกฤต COVID-19

ด้วยสถานการณ์ของการระบาดของ COVID-19 ก่อให้ผลกระทบต่อสังคมมากมาย ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของไทยจะดีขึ้น แต่ความทุกข์ยากของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ยังคงมีอยู่ทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดทำโครงการ ตู้ DPU Share เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือกันภายในและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมเงินไปจัดซื้อสิ่งของใส่ตู้ รับบริจาคสิ่งของ บริหารจัดการรายการสิ่งของและนำของใส่ตู้ตามรอบเวลาที่เหมาะสม มีรายการสิ่งของที่บริจาค อาทิ อาหารกล่องที่คณาจารย์ หรือบุคลากร เป็นผู้ทำด้วยตนเอง อาหารสด/อาหารแห้ง น้ำและเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งตู้ DPU Share จะวางตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประตูทางเข้าด้านหน้า มหาวิทยาลัย ประตูทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัย และ ประตูทางเข้าอาคาร 14