1

โนเบิล ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5.2บาทต่อหุ้นจากผลกำไร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ

(12กันยายน 2562) คณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติวาระการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.2บาทต่อหุ้นเนื่องจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของทางบริษัทฯ
นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม ได้ กล่าวว่า “ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.2บาทต่อหุ้นสืบเนื่องจาก ผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่ง ตลอดรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งจากการขาย โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ, การขายสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการเช่าระยะยาว และการขายโครงการที่อยู่ ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาในรอบ 1ปีที่ ผ่านมาจนถึงครึ่งปี 2562ผลกาไรสุทธิต่อหุ้นที่ บริษัทฯ ได้บันทึกอยู่ ที่อัตรา 5.1บาทต่อหุ้น”
นายธงชัย ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะบันทึกยอดขายและผลกำไรสุทธิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมทั้งปี 2562 จะมียอดรับรู้รายได้ประมาณ 12,000ล้านบาท ซึ่งทำให้ภายในสิ้นปี 2562บริษัทฯ จะมียอดกระแสเงินสดสะสมสูงถึงกว่า 5,000ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าความต้องการ ในการใช้เงินทุนของทางบริษัทฯ สำหรับสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าหลังจากการจ่ายเงินปันผลนี้แล้วบริษัทฯ ยั งคงสามารถสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตได้ตามแผนการที่ได้วางไว้อย่างแน่นอน”
นายแฟรงค์ เหลียง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหารบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการขยายส่วนแบ่ง การตลาดในต่างประเทศอย่างมีนัยสาคัญ โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 บริษัทฯ มียอดเงินจองจากลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงกว่า 3,500ล้านบาท ส่งผลให้ บริษัทฯ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศอย่างชัดเจน ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถรักษาตำแหน่งในการเป็นผู้นำของตลาดต่างประเทศได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างยอดขายในตลาดต่างประเทศ ต่อไปสำหรับโครงการใหม่ ๆ ของโนเบิลที่จะเปิดในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกัน
นอกเหนือจากการสร้างยอดขายจากโครงการในประเทศไทยแล้วบริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะขยายการลงทุนส่วน หนึ่งไปยังโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ ความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาท และเงินสกุลหลักๆ ในภูมิภาคเอเซียมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายที่บริษัทฯ มีอยู่ทั่วภูมิภาคเอเซียรองรับการขยายการลงทุนส่วนนี้ได้ เป็นอย่างดี”
เกี่ยวกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ก่อตั้ งในปีพ.ศ. 2534และได้ดำเนินการด้วยความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3ทศวรรษ โนเบิลได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า “NOBLE” โดยดาเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้ แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยมุ่งเน้นการนาเสนอแนวคิดในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกทางใหม่ให้แก่ผู้บริโภคทุกโครงการของโนเบิล คือ ภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่บุคลากรทุกคนยึดถือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน