1

ประกันจ่อเพิ่มเบี้ย

บริษัทประกันภัยเล็งปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้น 10-15% รับเงื่อนไขใหม่ กำหนดให้ชดใช้ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกกรณีตาย ทุพพลภาพ ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท ตามที่เจ้าของรถซื้อความคุ้มครองไว้ ทำให้เจ้าของรถต้องรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น พ.ร.บ.ก็มีการปรับเงื่อนไขเช่นกัน จากเดิมจ่ายเต็มความคุ้มครองทุกกรมธรรม์ เช่น กรมธรรม์คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท มี 2 กรมธรรม์ต้องรับผิดในเหตุการณ์ ผู้ประสบภัยจะได้รับรวม 600,000 บาทต่อคน ปรับใหม่เป็นคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท แต่กรณีมี 2 กรมธรรม์ต้องรับผิดในเหตุการณ์ ผู้ประสบภัยจะได้รับรวม 500,000 บาทต่อคน โดยให้ 2 กรมธรรม์เฉลี่ยกรมธรรม์ละ 250,000 บาท ทำให้กรณีประมาทร่วม ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองน้อยลง