Sungrace อบรมพนักงานขาย รุ่นที่ 1

ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บมจ.โอซีซี จัดอบรมความรู้ด้านการขาย และการบริการอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร “พัฒนาพนักงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขายหน้าร้าน” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง Sungrace (ซันเกรส) รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมทักษะด้านการขาย และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี