SPU : รุกหนัก..จัดเต็ม!! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาบัญชี “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

0
385
image_pdfimage_printPrint

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุกหนัก..จัดเต็ม!!! หวังสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์แรงงานคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ จับมือ ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” เมื่อเร็วๆนี้ รวม 3 วัน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากการที่ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เป็นสังคมแห่งโอกาสและมีศักยภาพ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน การขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญมิติหนึ่งคือ การเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมโครงการ“สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU ที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชี และเป็นแนวทางสู่สายงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้ในอนาคต และเพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาคณะบัญชีให้มีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) ยกระดับให้เป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพในอนาคต มีความพร้อมในการแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตนักบัญชีคุณภาพซึ่งจะเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไปในอนาคตอีกด้วย
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม(Young & Smart Accountants) ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการและWorkshop เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญจำนวนหลายท่าน อาทิ วันแรก ช่วงเช้า บรรยายในหัวข้อเรื่อง ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล โดย นางอุบล คุณหอม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ช่วงบ่าย บรรยายในหัวข้อเรื่อง ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(TFRS) โดย นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่สอง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะจำลอง(Simulation) : การใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป กลุ่มที่1 โดย นางจิราภา นภีตะภัฎ กลุ่มที่2 โดย นางจิรอาภา ครองกิจการ บริษัท สำนักงานจิราภาการบัญชี จำกัด(สำนักงานบัญชีคุณภาพ) และวันที่สาม ช่วงเช้า Update ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและงานบริการของกรม โดย นางอารีพร จงวัฒนานุกูล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ช่วงบ่าย การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง(Simulation) : กลุ่มที่ 1 นางสาวกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มที่ 2 นางสาวอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ และการทดสอบโดยระบบ e-testing โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจากการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งถือเป็นการพัฒนานักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีเพื่อเข้าสู่วิชาชีพบัญชีในอนาคตมีทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง (Simulation) เป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับภาคบริการของไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบัญชี ม.ศรีปทุม กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends