1

RBRU : “ดร.นักรบ” เจิมมงคลแก่ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และตราศักดิเดชน์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเจิมมงคลแก่ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราศักดิเดชน์ และผู้เชิญเครื่องราชสักการะ ณ พระบรมชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ตราศักดิเดชน์ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันการศึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา และเสริมสร้างประเพณีอันดีงามของสถาบันรวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีให้ธำรงอยู่ต่อไป