PIM เปิดตัว V-LED โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการออนไลน์ ร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ

0
647
image_pdfimage_printPrint

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดตัว “PIM V-LED” สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ จากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้ พีไอเอ็มจึงมองหาแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง จึงริเริ่มโครงการ “PIM V-LED” เพื่อเชื่อมต่อด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรเครือข่ายนานาชาติผ่านโปรแกรม V-LED (Virtual–Leadership Entrepreneurship Development) บนโลกออนไลน์ นำร่องประเดิมโครงการดังกล่าวครั้งแรกในโซนเอเชีย ซึ่งมีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมโปรแกรม เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น(Japan) 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Waseda University, Mie University, Kansai University, Osaka Prefecture University, เกาหลีใต้ (South Korea) จาก Hankuk University of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) จาก National University of Laos, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar) จาก Myanmar Noble University ในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับการตอบรับจาก 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตุการณ์ คือ ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) จาก Auckland University of Technology และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) มหาวิทยาลัย Vocational Training Council

หัวข้อการเรียนรู้และโปรแกรม V-LED (Virtual – Leadership Entrepreneurship Development) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีอาจารย์ ผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ทั้งหมด 29 ท่าน ในหลักสูตรออนไลน์เสมือนจริง เป็นระยะเวลา 3 วัน เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ นับเป็นมิติใหม่ที่สอดคล้องกับยุค New Normal เอื้อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันกับเครือข่ายทางการศึกษาในต่างประเทศเป็นไปได้ อย่างไร้พรมแดน ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ทั่วโลก บอกเล่าข้อมูลที่น่าสนใจโดยบุคลากรมืออาชีพ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ภายใต้หัวข้อการจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุคโควิด -19 (New Normal Retail Strategies) กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นโดยอิงรูปแบบโมเดลการเรียนรู้ Work-based Education การเรียนในห้องเรียนควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังเสริมกิจกรรมพิเศษเยี่ยมชมองค์กร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นกระบวนการทำงาน ภายในโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานโลก ของบริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ดำเนินงานด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่อบสด แบบ Virtual Tour ซึ่งเป็นการทัวร์เสมือนจริง โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโปรแกรมออกเป็น 4 กลุ่ม มอบหมายให้พัฒนาโครงการพิเศษ ครอบคลุมกลยุทธ์แบบปกติใหม่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกช่วงโควิด-19 นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น เพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

สำหรับหลักสูตรโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศครั้งนี้ จัดทำโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยผ่านการปรึกษาหารือร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะศึกษาศาสตร์ และงานการตลาดหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันท่ามกลางสถานการณ์โลก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พีไอเอ็มยังคงเป็นสถาบันอุดมศึกษาแนวหน้าชั้นนำ ที่มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา และขยายเครือข่ายพันธมิตรไปยังนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ใหม่ๆให้ทันสมัย ยกระดับความร่วมมือของการศึกษาไทยสู่สากล และในอนาคตอันใกล้นี้ พีไอเอ็มจะมีโครงการต่อเนื่องสู่ภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกของโลกต่อไป