“PDJ” ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2562 ระดับ“ดีเยี่ยม”

0
215
image_pdfimage_printPrint

จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ได้รับผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพเท่ากับ 97 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และนำไปสู่การยกระดับบรรษัทภิบาลที่ดี และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน และสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย