Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล

0
1219
image_pdfimage_printPrint

Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล
จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญเลือกชื้อ เลือกชิม ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ในงาน Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตรงบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในงานจะมีการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรผู้ผลิตโดยตรงจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) พร้อมกิจกรรมสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และการแสดงดนตรีล้านนาทุกวัน Lanna Rice มหกรรมข้าวอินทรีย์ เกษตรยั่งยืนสู่สากล วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ โปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต